ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน ประจำปี 2564


กิจกรรม ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564   งดจัดการแข่งขัน

2. การแข่งขันกระบวนการแกัปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564   งดจัดการแข่งขัน
3. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียด [pdf] 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สาขากายกาพ , สาขาชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ) 1 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2564

สมัครผ่านสมาคม ฯ 

รายละเอียด [pdf]

กำหนดการ [pdf]

5. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ระดับประถม และมัธยมต้น) 1 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

รายละเอียด [pdf]

ใบสมัคร (คำรับรองผู้บริหารโรงเรียน) [docx]

แบบฟอร์มเค้าโครงการนำเสนอ [docx]