ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน ประจำปี 2566


กิจกรรม ช่วงเวลารับสมัคร รายละเอียด
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ( สาขากายกาพ , สาขาชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ )
1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2566

สมัครผ่านสมาคม ฯ 

รายละเอียด [pdf]

รูปแบบข้อเสนอโครงงาน [docx]

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2566  รายละเอียด [pdf]
3. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2566  รายละเอียด [pdf]
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2566  รายละเอียด [pdf]
5. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2566  รายละะอียด [pdf]
6. การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2566  รายละะอียด [pdf]
7. การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 2566  รายละเอียด [pdf]
8. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ระดับประถม และมัธยมต้น) 1 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2566

รายละเอียด [pdf]

ใบสมัคร (คำรับรองฯ)

แบบฟอร์มเค้าโครงฯ

9. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 20 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2566

สมัครผ่าน อพวช.  

10. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ รับสมัคร ณ สนามแข่งขัน

อาคารพลศึกษา (แห่งใหม่) มข.